Notár Nitra - Notársky úrad v Nitre

Cenník


Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob určenia upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z.z. v platnom znení.

Sadzba odmeny je určená pevnou sumou alebo percentom z ceny predmetu notárskeho úkonu a pripočítava sa k nej daň z pridanej hodnoty (DPH).

Pri požiadavke o vykonanie notárskeho úkonu je klient o cene úkonu vopred informovaný.

Notárska komora SR - Poplatky za notárske úkony