Notár Nitra - Notársky úrad v Nitre

Služby


Prečo si vybrať služby notára


 • „Lex est, quod notamus“ - „zákon je to, čo je napísané“. Notár je klasické právnické povolanie a v jeho činnosti sa napĺňa toto heslo latinského notárstva.
 • Notár spisuje všetky zmluvy formou notárskej zápisnice, ktorá vylučuje dôvody neplatnosti právneho úkonu, nakoľko je verejnou listinou s vyššou dôkaznou silou než listina súkromná. Verejné listiny potvrdzujú pravdivosť toho čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje, ak nie je dokázaný opak.
 • Notár je zárukou nestrannosti a nezávislosti, vybavený osobitnou dôverou. Je viazaný len Ústavou SR, ústavnými zákonmi a zákonmi. Žiadneho z klientov nezvýhodňuje ani nediskriminuje.
 • Notár je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania.
Postavenie a činnosť notárov upravuje zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení neskorších predpisov.

Každý si môže na vykonanie notárskej činnosti slobodne vybrať notára, okrem prejednania dedičstva, kde má notár postavenie súdneho komisára a koná z poverenia súdu.

Čo je náplňou práce notára


Spisovanie a vydávanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch

 • závety a listiny o vydedení a odvolanie týchto úkonov
 • zmluvy o prevode nehnuteľností - kúpne, darovacie, zámenné,
 • zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena
 • dohody o zúžení alebo rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a o vyporiadaní BSM po zániku manželstva
 • spísanie exekučných titulov, zmluvy o pôžičke a uznanie dlhu
 • spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny obchodných spoločností a družstiev
 • zlúčenie obchodných spoločností

Osvedčovanie právne významných skutočností

 • osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie listín
 • osvedčenie pravosti podpisu na listine
 • osvedčenie vyhlásenia o vydržaní
 • osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • osvedčenie o priebehu losovania a o iných skutočnostiach

Konanie vo veciach notárskych úschov

 • úschova peňazí
 • úschova závetu, listiny a listinných cenných papierov
 • úschova na účely splnenia záväzku

Konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov

 • notársky centrálny register právnických osôb na prijímanie 2% daní z príjmu
 • notársky centrálny register závetov
 • notársky centrálny register záložných práv
 • notársky centrálny register dražieb
 • notársky centrálny register listín

Poskytovanie právnych rád a iná činnosť notára

 • poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám
 • vydávanie výpisov z obchodného registra
 • zastupovanie v katastrálnom konaní, ktoré zahŕňa pri zmluvách spísaných notárom i elektronické podanie návrhu do katastra nehnuteľností s nižším správnym poplatkom

Činnosť súdneho komisára

 • prejednávanie dedičských vecí na základe poverenia súdu